® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ อินเดีย   BT-GAY01FD
ทัวร์ อินเดีย มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี สายการบิน Air Asia 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
บาท
รหัสทัวร์
BT-GAY01
สายการบิน
Air Asia
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
อินเดีย

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปรินิพพาน 

ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 

ชมสังเวชนียสถาน สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา

ล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า

ชมวัดมหาโพธิ์ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้

พิเศษ!! พักโรงแรมหรู 4 ดาว


  แผนการท่องเที่ยว

05.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง สายการบินไทยแอร์เอเชีย

08.20น.   ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ประทศอินเดิย โดยเที่ยวบินที่ FD122

10.10 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสนามบินคยา เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น   เดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ จากนั้นเดินทางสู่ เขาคิชฌกูฏ(Girdhkut Cave)  นำท่านสักการะถ้ำพระโมคคัลลานะ และถ้ำพระสารีบุตรสถานที่ที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์

จากนั้น  นำท่านสู่ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(Venuvan Vihara)หรือ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน 

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก   OAK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา


เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น    เดินทางสู่ เมืองพาราณสี

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น   นำท่านชม สังเวชนียสถาน  สักการะ ธรรมเมกสถูปสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น   นำท่านล่องเรือสู่แม่น้ำคงคาชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และชมพิธีคงคาอารตีหรือที่เรียกอีกอย่างว่า พิธีบูชาไฟ เป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ปฎิบัติกันมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระแม่คงคา แต่ไม่เพียงแค่บูชาไปเท่านั้น ยังมีหลายอย่างที่ใช้ในการประกอบพิธี เช่น สังข์, ระฆัง, ธูป, ภาชนะหรือหม้อใส่น้ำ,การบูร, ดอกไม้, กำยาน, ตะเกียงน้ำมันฆี,พัดขนนกยูง และแส้หางจามรี เป็นต้น (พิเศษ! กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา)

ที่พัก   COSTA RIVIERA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองพาราณสี


เช้า   นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าจากนั้นกลับเข้าสู่โรงแรม

22053503_l.jpg

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา ใช้เวลาในการเดินทาง 6-7 ชั่วโมง

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

69317919_l.jpg

จากนั้น    นำท่านเดินทางสู่พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple)

เย็น   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก   OAK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวที่เมืองพุทธคยา


 เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.40 น.   ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินคยา เมืองพุทธคยา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่FD123

(มีบริการอาหารบนเครื่อง)

14.50 น.   เดินทางถึง สนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : BT-GAY01FD
เขาคิชฌกูฏ สังเวชนียสถาน วัดมหาโพธิ์ แม่น้ำคงคา

฿

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
@imaginetour
099-392-9399
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
1 ม.ค. 2513 - 1 ม.ค. 2513
|
สั่งจอง สั่งจอง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
|
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
1 ม.ค. 2513 สั่งจอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้
BT-GAY01FD | เริ่มต้น

ขอขอบคุณที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณ

Imagine Tour and Travel Service