® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ รัสเซีย   BT-DME03QR
ทัวร์ รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สายการบิน Qatar Airways 8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
53,900 บาท
รหัสทัวร์
BT-DME03
สายการบิน
Qatar Airways
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
QR837 01:20 05:25
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
QR832 07:05 17:45

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

ล่องเรือแม่น้ำมอสโควา ชมพระราชวังเครมลิน

ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์

เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show

เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train

ชมพระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

ชมโบสถ์หยดเลือด ป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค

ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ

ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชอปปิง Outlet Pulkovo Village

พิเศษ! รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower


  แผนการท่องเที่ยว

22.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ QสายการบินQutar Airwaysโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน


01.30 น.   ออกเดินทางสู่ประเทศกาตาร์ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา

05.25 น.   เดินทางถึงประเทศกาตาร์ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา***เพื่อเปลี่ยนเครื่อง***

06.55 น.   ออกเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโควว์ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอรเวย์ เที่ยวบินที่ QR 233

12.15น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่มีโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากกว่า 200 แห่ง

13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro) ตื่นตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี เป็นต้น เดินทางไปยัง ถนนอารบัต(Arbat Street) อยู่ในใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่

จากนั้น  เดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์(Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารHARD ROCK CAFEอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวชั่น

ที่พัก   IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์


เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน

นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์

จากนั้น  ชม จัตุรัสแดง(Red Square)

เที่ยง   บริการอาหารกลางวันแบบ International Buffet นำท่านเข้าชมและชอปปิงที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด

จากนั้น ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้น   นำท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ Circus Show**กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการส่วนนี้ให้

ที่พัก  IZAMAILOVO DELTAหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว์ มาตรฐานโรงแรมท้องถิ่นรัสเซีย


เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น   ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonautics

จากนั้น  นำท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนัขแสนรู้ ที่ สวนสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้

จากนั้น  นำท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower

เที่ยง   นำท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT 

จากนั้น   นำท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้าของที่ระลึก และของเก่า

ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวันออกของกรุงมอสโคว์ เรียกได้ว่า ราคาถูกที่สุด และยังมีให้เลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านได้เดินเที่ยวชมและเลือกซื้อของที่ระลึก

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

ที่พัก   IZAMAILOVO DELTAหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว์ มาตรฐานโรงแรมท้องถิ่นรัสเซีย


เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค โดยรถไฟความเร็วสูงSapsan Fast Train(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ** รอบของรถไฟ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม**

เดินทางถึง เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค(Saint Petersburg)

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว(Winter Palace)

พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(The State Hermitage Museum)

เดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด(Church of

the Savior on Spilled Blood)

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก   Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิเตอเบิร์ค


เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace) พระราชวังที่สวยงาม ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังที่สรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่า ฟรานเชสโก ราสเทรลลี่ และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบ่งกันสร้างพระราชวังนี้ โดยตัวภายในพระราชวังเป็นหน้าที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และคลาสสิก พระเจ้าปีเตอร์หมายมั่นปั้นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่บรรจงสร้างพระราชวังอย่างประณีตเน้นการตกแต่งภายในที่เลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ำมันเป็นหลักด้านนอกจะเป็นหน้าที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจ้าปีเตอร์เชิญมา

สร้างลานน้ำพุ โดยเฉพาะ ลานน้ำพุแห่งนี้ถือเป็นจุดหลักของประสาทแห่งนี้ก็ว่าได้ ด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของพระอาทิตย์กระทบผิวน้ำ และขอบอ่างสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์จึงทำให้เกิดภาพที่สวยงามราวกับดินแดนในเทพนิยาย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก   Park Inn Pribaltijskayaหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิเตอเบิร์ค


เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น    นำทุกท่านเดินทางสู่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์หรือหมู่บ้านปุชกิ้น

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้น    นำท่านเดินทางสู่OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตล์ยุโรปและเป็นแหล่ง

ช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าดังมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้ง ที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้น   ได้เวลาอันสมควรเดินทางเข้าสู่ สนามบินพัลโคโวเซนต์ปิเตอร์เบิร์กประเทศรัสเซีย

23.20 น.   ออกเดินทางสู่ประเทศกาตาร์ ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮาโดยเที่ยวบินที่ QR 282


05.40 น.   ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮาประเทศการ์ต้าร์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.05 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินการ์ต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 832

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.45 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
มหัศจรรย์...รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : BT-DME03QR
มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ ชมละครสัตว์ Circus Show Sapsan Fast Train

฿53,900

ช่องทางการสั่งจอง
@imaginetour
099-392-9399
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
11 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562
BKK - DME | DME - BKK
53,900 53,900 52,900 5,000 เต็ม 53,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 5,000
21 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562
BKK - DME | DME - DMK
53,900 53,900 52,900 5,000 20 สั่งจอง 53,900 20 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 53,900
เด็กไม่มีเตียง 52,900
พักเดี่ยว 5,000
8 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562
BKK - DME | DME - BKK
57,900 57,900 56,900 5,000 เต็ม 57,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 57,900
เด็กไม่มีเตียง 56,900
พักเดี่ยว 5,000
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
11 มี.ค. 2562 - 18 มี.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 5,000 เต็ม
21 มี.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 5,000 20 สั่งจอง
8 เม.ย. 2562 - 15 เม.ย. 2562 57,900 57,900 56,900 5,000 เต็ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้
BT-DME03QR | เริ่มต้น 53,900

แพคเกจทัวร์เพิ่มเติม

ทัวร์ต่างประเทศ ที่ตรงใจคุณ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา