® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ รัสเซีย   BT-DME05TG
ทัวร์ รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ บินการบินไทย 7 วัน สายการบิน Thai Airways 7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
68,900 บาท
รหัสทัวร์
BT-DME05
สายการบิน
Thai Airways
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
ประเทศ
รัสเซีย

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
TG974 10:50 17:10
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
TG975 18:40 07:30

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ เดินทางสู่เมืองเมอร์มรังส์ ขับรถสโนโมบิล

ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า

ชมความน่ารักที่ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน

ชมหมู่บ้านชาวซามิ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ และชมเรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน

ชม อนุสรณ์สถานอัลโยชา อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

ชมหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino และชมละครสัตว์ Circus Show

รับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่ร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT

ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย จัตุรัสแดงและมหาวิหารเซนต์ บาซิล

เดินเที่ยวถนนคนเดิน ชอปปิงถนนอารบัต ตลาดอิสไมโลโว่ และห้างสรรพสินค้ากุม

ชม พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์


  แผนการท่องเที่ยว

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.30 น. ออกเดินทาง(บินตรง)สู่ประเทศรัสเซียเมืองมอสโคว์โดย เที่ยวบินที่ TG974 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

17.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว์ประเทศรัสเซียผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซียครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เดินทางต่อสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (Sparrow Hills) หรือเนินเขานกกระจอกจุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก IZAMAILOVO DELRA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซียที่เมืองมอสโคว์


 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักหรือบริการอาหารแบบกล่อง SET BOX

09.30 น.  ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว์สู่เมืองเมอร์มรังส์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1320 ** น้ำหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. ** 

12.05 น. เดินทางถึง เมืองเมอร์มรังส์ เมืองท่าเรือตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคล่า Kola Bay

บ่าย  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) ขับรถสโนโมบิล (Snow mobile ride) รวมค่ารถตะลุยแดนหิมะ

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

ที่พัก  HOTEL SEVERNAYA, KIROVSK หรือเทียบเท่ามาตรฐานโรงแรมท้องถิ่นประเทศรัสเซีย

21.00 น. นำท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนโดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก  


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนัขแสนรู้ที่ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้

เที่ยง  ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นของชาวซามิ 

เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวซามิ Sami village ชมประเพณีวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองที่อยุ่อาศัยในแถบอาร์กติก

นำท่านชม  เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน(Ice breaker Lenin) เรือสำหรับการสำรวจอาร์กติค

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารสไตล์ญี่ปุ่นร้าน kay japanese food in Murmansk

ที่พัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวเมืองเมอร์มรังส์มาตรฐานท้องถิ่น

21.00 น.  นำท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือหรือปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านชม อนุสรณ์สถานอัลโยชา Alyosha Monument อนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกับทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมื่อสมัยสงครามโลกที่ 2 นำชม อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ Kursk submarine memorial 

พิเศษ!!!  ก่อนเข้าสนามบินนำท่านเดินทางสู่ร้าน MCDONALD’S ที่บันทึกไว้ว่าอยู่เหนือที่สุดของโลก

13.10 น.  ออกเดินทางจากเมืองเมอร์มรังส์สู่มอสโคว์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1321  ** น้ำหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก **

15.30 น.   ถึงเมืองมอสโคว์เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) ตื่นตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรมต้น นำท่านเดินทางไปยังถนนคนเดิน ถนนอารบัต (Arbat Street) ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์และถือว่าเป็นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวชั่น

ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซียที่เมืองมอสโคว์


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่าอันลือชื่จากนั้นนำท่านสู่ ตึกหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino ให้คุณได้เห็นวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซีย

เที่ยง  นำท่านไปยังร้าน 7th HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื้ออาหารสุดหรูที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower

ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonautics และ จัตุรัสแดง(Red Square) สถานที่สำคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ มหาวิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) สถานที่ที่ซึ่งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์

นำท่านเข้าชมและชอปปิงที่ ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

ชมละครสัตว์ Circus Show

ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว์มาตรฐานโรงแรมท้องถิ่นรัสเซีย


 เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์  ชม โบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงเก่าแก่ที่ถือว่าสำคัญที่สุดในเครมลินชม ระฆังพระเจ้าซาร์ The Tsar Bell และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ชม มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์หรือมหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันแบบ International Buffet

18.40 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย(TG) เที่ยวบินที่ TG 975 


07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ



  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ
ขายดี
มหัศจรรย์ รัสเซีย...ตามล่าหาแสงเหนือ บินการบินไทย 7 วัน 7 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ : BT-DME05TG
แสงเหนือ Auralar Hunting Snow Village กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน พระราชวังเคลมลิน จัตุรัสแดง  มหาวิหารเซนต์บาซิล

฿68,900

ช่องทางการสั่งจอง
@imaginetour
099-392-9399
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
2 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562
BKK - DME | DME - BKK
68,900 68,900 67,900 6,000 เต็ม 68,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 68,900
เด็กไม่มีเตียง 67,900
พักเดี่ยว 6,000
13 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562
BKK - DME | DME - BKK
62,900 62,900 61,900 6,000 เต็ม 62,900 เต็ม
เด็กมีเตียง 62,900
เด็กไม่มีเตียง 61,900
พักเดี่ยว 6,000
20 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562
BKK - DME | DME - BKK
68,900 68,900 67,900 6,000 4 สั่งจอง 68,900 4 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 68,900
เด็กไม่มีเตียง 67,900
พักเดี่ยว 6,000
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
2 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562 68,900 68,900 67,900 6,000 เต็ม
13 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 62,900 62,900 61,900 6,000 เต็ม
20 มี.ค. 2562 - 26 มี.ค. 2562 68,900 68,900 67,900 6,000 4 สั่งจอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้
BT-DME05TG | เริ่มต้น 68,900

แพคเกจทัวร์เพิ่มเติม

ทัวร์ต่างประเทศ ที่ตรงใจคุณ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา