@imaginetour | 099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ รัสเซีย   BT-RUS01TG
ทัวร์ รัสเซีย มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สายการบิน Thai Airways 6 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ราคาเริ่มต้น
53,900 บาท
รหัสทัวร์
BT-RUS01
สายการบิน
Thai Airways
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
ประเทศ
รัสเซีย

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
TG974 10:50 17:10
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
TG975 18:40 07:30

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ และพระราชวังเครมลิน

ชมจัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์

ชมห้างสรรพสินค้ากุม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show

เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train

ชมป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค

ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ และพระราชวังฤดูหนาว

ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ โบสถ์หยดเลือด และชอปปิงที่ห้างสรรพสินค้าเวกัส


  แผนการท่องเที่ยว

07.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.30 น. ออกเดินทาง(บินตรง)สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโควโดย เที่ยวบินที่ TG974 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง**

Service TG.jpg

16.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง **

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ Sparrow Hills

pic_main.jpg

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก SUN FLOWER PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซียที่เมืองมอสโคว


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านเข้าชมพระราชวังเคลมลิน

11975793_l.jpg

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น นำท่านชมจัตุรัสแดง (Red Square)

81266071_l.jpg

จากนั้น นำท่านชม มหาวิหารเซนต์บาซิล (Saint Basil’s Catherdral) หรือ “โบสถ์ลูกกวาด”

53568286_l.jpg

นำท่านเข้าชมและช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)

74680268_l.jpg

ตื่นตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ ณ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro)

64954133_l.jpg

นำท่านเดินทางไปยังถนนคนเดิน ถนนอารบัต (ArbatStreet)

93780708_l.jpg

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้น นำท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ของ ละครสัตว์ Circus Show

ที่พัก Ibis Either Oktyabrskoe Pole หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น เดินทางสู่ ป้อมปีเตอร์และปอลด์ (Peter and Paul Fortress)

73015448_l.jpg

ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral)

69005340_l.jpg

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซียที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Palace)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

จากนั้น เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)

นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)

   15190996_l.jpg

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

ที่พัก Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซียที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น เดินทางสู่เมืองมอสโคว์โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้น นำท่านชมและช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าเวกัส Vegas Shopping Mall

  

18.40 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 975


07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

ทัวร์ รัสเซีย

รหัสทัวร์ : BT-RUS01TG

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
19 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562 53,900 53,900 52,900 6,000 เต็ม
9 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562 48,900 48,900 47,900 6,000 14 สั่งจอง
23 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562 48,900 48,900 47,900 6,000 16 สั่งจอง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้

แพคเกจทัวร์เพิ่มเติม

ทัวร์ต่างประเทศ ที่ตรงใจคุณ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา