@imaginetour | 099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ไต้หวัน   BT-TPE002SL
ทัวร์ ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป สายการบิน Thai Lion Air 5 วัน 3 คืน

ขายดี
โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
รหัสทัวร์
BT-TPE002
สายการบิน
Thai Lion Air
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
SL398 03:30 08:00
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
SL399 10:55 14:20

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ชอปปิง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี

พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟ่ต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา


  แผนการท่องเที่ยว

23.30 น.   พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 7 เคาท์เตอร์สายการบินTHAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน


03.30 น.   เดินทางสู่ เมืองไทเปโดยสายการบินTHAI LION AIR (SL) เที่ยวบินที่ SL 398(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

08.00น.   เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

เช้า   บริการอาหารเช้า อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

นำท่านเดินทางสู่เมือง ไถจง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง)

เดินทางสู่   หมู่บ้านสายรุ้งเป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป แต่ได้รับการเพ้นท์เป็นลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดใสตามผนังและกำแพงในหมู่บ้านจนเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไปทำให้มีชื่อเสียงจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองไทจงไปในที่สุด

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูหม้อไฟไต้หวัน หรือไถวันฮั่วกัว น้ำซุปหม่าล่าหรือซุปน้ำใส

หลังอาหาร   นำท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว

จากนั้น   นำท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน

จากนั้น   นำท่านสักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

จากนั้น   นำท่านสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้นหลังจากทำการสร้างเขื่อนทำให้วัดเก่า 2 วัด จมอยู่ไต้เขื่อน 

นำท่านชิมชาอู่หลง และ ชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชงชาอย่างถูกวิธีและได้รับประโยชน์จากการดื่มชา ทั้งชาอู่หลงจากอาลีซาน ชาจากเมืองฮัวเหลียน และเลือกซื้อชาอู่หลงที่ขึ้นชื่อของไต้หวันไปเป็นของฝากและดื่มทานเอง

จากนั้น   เดินทางกลับเมืองไถจง นำท่านเดินช็อปปิ้ง ไถจงไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง ส่วนใหญ่จำหน่ายอาหารต่างๆ ทั้งมื้อหลัง และอาหารทานเล่น เช่น ไก่ทอดฮอทสตาร์ ชานมไข่มุก มันทอด อาหารปิ้งย่าง ฯลฯ

ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ ณ ไถจงไนท์มาเก็ต

ที่พัก   KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)


เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

นำท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด

จากนั้น   นำท่านชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค (Chiang Kai Shek Memorial Hall)

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ

จากนั้น   นำท่านชมตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)

1752-f15f7b57ab31c217f471c6712a2654e0-taipei-101.jpg

จากนั้น   นำท่านแวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium (GE)

ค่ำ   เดินทางสู่ ซีเหมินติง(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย) หรือที่คนไทยรู้จักกันในนาม สยามสแควร์แห่งไทเป

ค่ำ   อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง

ที่พัก   HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (พัก 2 คืน)


เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้น   นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK 

Queens-head-600x338.jpg

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลซีฟู๊ดสไตล์จีน

เดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street 

เดินทางสู่ เส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซีเส้นทางสายรถไฟสายสั้นๆที่ยังคง

ที่ ศูนย์เครื่องสำอาง  นำท่านสู่ย่านถนนคนเดินใหญ่ที่สุดในไทเป ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ตตลาดนัดกลางคืนขนาดใหญ่เป็นที่นิยมในหมู่หนุ่มสาวชาวไต้หวันที่จะออกมาเลือกซื้อของกินไม่ว่าจะเป็นอาหารทานเล่น

1ジブリ映画「千と千尋の神隠し」のモデル九份-台湾.jpg

ค่ำ   อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลิน

ที่พัก   HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน


06.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.00 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

10.55 น.   เดินทางกลับสู่ประเทศไทย THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที่ SL 399 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

14.20 น.   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

ทัวร์ ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : BT-TPE002SL

ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน

โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
21-25 ธ.ค. 2561 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
22-26 ธ.ค. 2561 15,900 15,900 15,500 4,000 เต็ม
23-27 ธ.ค. 2561 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
28-1 ม.ค. 2562 19,900 19,900 19,500 6,000 เต็ม
29-2 ม.ค. 2562 19,900 19,900 19,500 6,000 เต็ม
ช่วงปีใหม่ ! 30-3 ม.ค. 2562 19,900 19,900 19,500 6,000 เต็ม
4-8 ม.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
5-9 ม.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 21 สั่งจอง
6-10 ม.ค. 2562 13,900 13,900 13,500 4,000 13 สั่งจอง
11-15 ม.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
12-16 ม.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 19 สั่งจอง
13-17 ม.ค. 2562 13,900 13,900 13,500 4,000 เต็ม
18-22 ม.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
19-23 ม.ค. 2562 13,900 13,900 13,500 4,000 เต็ม
20-24 ม.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
25-29 ม.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
26-30 ม.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 1 สั่งจอง
27-31 ม.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 23 สั่งจอง
1-5 ก.พ. 2562 19,900 19,900 19,500 6,000 25 สั่งจอง
2-6 ก.พ. 2562 19,900 19,900 19,500 6,000 20 สั่งจอง
3-7 ก.พ. 2562 19,900 19,900 19,500 6,000 25 สั่งจอง
8-12 ก.พ. 2562 19,900 19,900 19,500 6,000 25 สั่งจอง
9-13 ก.พ. 2562 19,900 19,900 19,500 6,000 25 สั่งจอง
10-14 ก.พ. 2562 16,900 16,900 16,500 6,000 10 สั่งจอง
15-19 ก.พ. 2562 15,900 15,900 15,500 4,000 เต็ม
16-20 ก.พ. 2562 15,900 15,900 15,500 4,000 14 สั่งจอง
17-21 ก.พ. 2562 15,900 15,900 15,500 4,000 25 สั่งจอง
22-26 ก.พ. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
23-27 ก.พ. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
24-28 ก.พ. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 25 สั่งจอง
1-5 มี.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 รอชำระเงิน
2-6 มี.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 25 สั่งจอง
3-7 มี.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 25 สั่งจอง
8-12 มี.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
9-13 มี.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 25 สั่งจอง
10-14 มี.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 25 สั่งจอง
15-19 มี.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
16-20 มี.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 25 สั่งจอง
17-21 มี.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 25 สั่งจอง
22-26 มี.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม
23-27 มี.ค. 2562 14,900 14,900 14,500 4,000 เต็ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้

แพคเกจทัวร์เพิ่มเติม

ทัวร์ต่างประเทศ ที่ตรงใจคุณ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา