@imaginetour | 099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ ไต้หวัน   BT-TPE06VZ
ทัวร์ ไต้หวัน มหัศจรรย์...ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม สายการบิน VietJet Air 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
ราคาเริ่มต้น
12,900 บาท
รหัสทัวร์
BT-TPE06
สายการบิน
VietJet Air
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
ประเทศ
ไต้หวัน

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
VZ560 09:00 13:45
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
VZ561 14:30 17:15

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้น)

ชม อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

ชอปปิง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป

ชมอนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค และล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา

สักการะ อัฐิของพระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซําจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง

สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีน

พิเศษ!! เมนูเสี่ยวหลงเปา รสเลิศ ไอศกรีมชื่อดัง และชิมชาอู่หลง

แถมฟรี!! ชุด Gift Set ถุงผ้า+ร่ม+พัด


  แผนการท่องเที่ยว

06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 8 เคาท์เตอร์ Q สายการบินเวียดเจ๊ทแอร์เวย์ VIETJET AIRWAY โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองไถจงประเทศไต้หวันโดย เที่ยวบิน VZ560

13.45 น. เดินทางถึงสนามบินไถจง ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง อิ่มอร่อยไปกับ SET BAKERY & MILK TEA เครื่องดื่มขึ้นชื่อของไต้หวัน

เดินทางสู่ เมืองไทเป และนำท่านถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)

56339a3dec60adb92a8b4618-2-full-ideas.jpg

จากนั้นเดินทางสู่ ซีเหมินติง (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)

Taiwan ChaMod (37).jpg

ค่ำ  อิสระอาหารมื้อเย็น ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินซีเหมินติง

ที่พัก HOLIDAY INN TAOYUAN หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (พัก 2 คืน)


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านแวะชม ร้านขนมพายสับปะรด และ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว YEHLIU GEO PARK

Queens-head-600x338.jpg

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูอาหารทะเลสไตล์จีน

เดินทางสู่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น Jiufen Old Street หมู่บ้านโบราณบนไหล่เขา พร้อมทั้งแวะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆที่ ศูนย์เครื่องสำอาง  จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market)

pic_290_7.jpg

เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดปลาไทเป

ที่พัก Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (เมืองเถาหยวน)


เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์รำลึกถึงท่านอดีตประธานาธิบดีไต้หวัน แวะชมของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สร้อยGermanium (GE) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา

จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKE แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือวัดเสวียนกวงและสักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือวัดกวนอู 

40450186_l.jpg

นำท่าน ชิมชาอู่หลง และชมการสาธิตการชงชาแบบต่างๆ จากนั้นเดินทางกลับ เมืองไถจง ช็อปปิ้ง ไถจงไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง 

ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ ณ ไถจงไนท์มาเก็ต

ที่พัก KING BRIDGE HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวประเทศไต้หวัน (เมืองไถจง)


เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง และนำท่านไปยังร้าน MIYAHARA ICE CREAM(มิยาฮาร่า)  ** พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP ** สุดยอดร้านของหวานเมืองไทจง

   

14.30 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย VIETJET AIRWAY เที่ยวบินที่ VZ561

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  รายละเอียดของทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

ทัวร์ ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : BT-TPE06VZ

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

มหัศจรรย์...ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม
ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
23 ม.ค. 2562 - 26 ม.ค. 2562 12,900 12,900 11,900 4,000 รอชำระเงิน
20 ก.พ. 2562 - 23 ก.พ. 2562 13,900 13,900 12,900 4,000 20 สั่งจอง
27 มี.ค. 2562 - 2 มี.ค. 2562 13,900 13,900 12,900 4,000 22 สั่งจอง
6 มี.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2562 13,900 13,900 12,900 4,000 19 สั่งจอง
13 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562 13,900 13,900 12,900 4,000 30 สั่งจอง
20 มี.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2562 13,900 13,900 12,900 4,000 5 สั่งจอง
27 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562 12,900 12,900 11,900 4,000 เต็ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการจอง
กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


จองทัวร์นี้

แพคเกจทัวร์เพิ่มเติม

ทัวร์ต่างประเทศ ที่ตรงใจคุณ

ให้การเดินทางของคุณพิเศษสุดไปกับเรา