® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ ( 09.00 - 17.30 น. ) วันเสาร์ ( 09.00 - 15.00 น. )

@imaginetour imaginetourservice
 02-868-3699  099-392-9399
® ใบอนุญาตเลขที่ 11/08655 | เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ (09.00 - 17.30) วันเสาร์ (09.00 - 15.00)
หน้าหลัก   โปรแกรมทัวร์   ทัวร์ เวียดนาม   BT-VN081VZ

BT-VN081_VZ

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

เวลา 4 วัน 3 คืน

VietJet Air

นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ สะพานสีทอง

เริ่มต้น

11,900

โปรแกรมการเดินทางโดยสารการบิน
ไป
เทียวบิน ออก ถึง
VZ960 10:50 12:30
กลับ
เทียวบิน ออก ถึง
VZ961 13:15 14:55

  ไฮไลท์ของโปรแกรมทัวร์

เที่ยวชมเมืองเว้ พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน

ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง

ชมเจดีย์เทียนมู่ และสุสานกษัตริย์ไคดิงห์

นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ที่ยาวที่สุดประเภท Non Stop โดยไม่หยุดแวะ

ชมสะพานสีทอง และสนุกไปกับสวนสนุก The Fantasy Park

สักการะ วัดลินห์อึ๋ง และชมสะพานมังกร

เที่ยวหมู่บ้านกั๊มทาน สนุกสนานไปกับกิจกรรม!! นั่งเรือกระด้ง

ชมวัดฟุ๊กเกี๋ยน Old House of Tan Sky บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู

ชอปปิงตลาดดองบา และตลาดฮาน พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ Seafood และ กุ้งมังกร

พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมือง พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน

แถมฟรี! ชุดซินจ่าว (เสื้อยืด+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+ขนมปังเวียดนาม)


  แผนการท่องเที่ยว

07.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 8 เคาน์ตอร์ Q สายการบินเวียดเจ็ทแอร์เวย์

VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.50 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง โดยเที่ยวบิน VZ 960

12.30 น.   เดินทางถึง สนามบิน ดานัง ประเทศเวียดนาม 

hue_2.jpg

จากนั้น   เดินทางเข้าสู่ เมืองเว้ เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีต นำท่านชม พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน

จากนั้น    อิสระชอปปิงที่ ตลาด Dong Ba เป็นตลาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอมรอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

นำท่าน ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง

จากนั้น   พักที่ Jasmine Hotel or Alba Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**


07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชม เจดีย์เทียนมู่ 

จากนั้น   นำท่านชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก

พิเศษ!! นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมือง ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหาร SEA FOOD

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง

จากนั้น    เดินทางสู่ บาน่าฮิลล์ บาน่าฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง จะได้เห็นวิวธรรมชาติทั้งน้ำตก Toc Tien และ ลำธาร Suoi no (ในฝัน)

bana-hill.jpeg

จากนั้น   นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์

นำท่านชม สะพานสีทอง สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดตั้งโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างสวยงาม บนเขาบาน่าฮิลล์

36223916_1308836505927134_831904275830407168_n.jpg

บ่าย  จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่สวนสนุก The Fantasy Park

p13zyapbgM5od7pf0xL-o.jpg

เย็น  บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบาน่าฮิลล์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก **โรงแรมMecure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์


07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น    แวะสักการะ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด

เดินทางสู่ “เมืองโบราณฮอยอัน” 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งมังกร โต๊ะละ 1 ตัว

จากนั้น   เดินทางสู่หมู่บ้านกั๊มทานสนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village

จากนั้น   นำท่านชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน  นำชม Old House of Tan Skyบ้านโบราณ    

C:UsersBumDesktopCST22_hoian.jpg

นำชม   สะพานญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์  ชมศาลกวนอูซึ่งอยู่บนสะพาน

จากนั้น   นำท่านชมสะพานมังกร Dragon Bridge

ดาวน์โหลด.jpg

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก **โรงแรมLAVENDER DANANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**


07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น   นำท่านเดินเที่ยวและชอปปิงในตลาดฮาน ซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิด เช่นผ้า เหล้า บุหรี่ และของกินต่าง ๆ เป็นตลาดสดและขายสินค้าพื้นเมืองของเมืองดานัง

ได้เวลาสมควร   นำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง

13.15 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  รายละเอียดของทัวร์

เวียดนาม

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
4 วัน 3 คืน
รหัสทัวร์ : BT-VN081_VZ
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ สะพานสีทอง

11,900

ช่องทางการสั่งจอง

* จองผ่านเว็บ เจ้าหน้าที่จะเช็คที่ว่างให้ท่านและติดต่อกลับทันที *

ช่วงเวลาการเดินทาง

เลือกวันที่เดินทางและกดสั่งจอง อัพเดทที่นั่งออนไลน์

วันเดินทาง ราคา ผู้ใหญ่ เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พักเดี่ยว สถานะ
6 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562
DMK - DAD | DAD - DMK
12,900 12,900 11,900 4,000 11 สั่งจอง 12900 11 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - DAD | DAD - DMK
7 มิ.ย. 2562 - 10 มิ.ย. 2562
DMK - DAD | DAD - DMK
12,900 12,900 11,900 4,000 21 สั่งจอง 12900 21 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - DAD | DAD - DMK
13 มิ.ย. 2562 - 16 มิ.ย. 2562
DMK - DAD | DAD - DMK
12,900 12,900 11,900 4,000 34 สั่งจอง 12900 34 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - DAD | DAD - DMK
21 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562
DMK - DAD | DAD - DMK
12,900 12,900 11,900 4,000 26 สั่งจอง 12900 26 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - DAD | DAD - DMK
27 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
DMK - DAD | DAD - DMK
12,900 12,900 11,900 4,000 34 สั่งจอง 12900 34 สั่งจอง
เด็กมีเตียง 12,900
เด็กไม่มีเตียง 11,900
พักเดี่ยว 4,000
DMK - DAD | DAD - DMK

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

แบบฟอร์มการจอง

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและเช็คที่ว่างให้กับท่าน

กรุณากรอกชื่อประเทศที่ต้องการ
กรุณากรอกชื่อ

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก
กรุณากรอกจำนวน
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง

โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนส่ง เมื่อกดส่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ และเช็คที่ว่างให้ท่าน และจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายใน 1-3 วันทำการ


โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียงแนะนำ
เวียดนาม
ดูรายละเอียด
โปรถูกใจ บินสบาย ราคาสุดคุ้ม เวียดนามเหนือ
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
พ.ค. - ก.ย.

Cat Cat Village สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน


BT-VN006_VJ

฿11,900

ราคาเริ่มต้น

เวียดนาม

ขายดี

เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
พ.ค. - ก.ย.

กรุงฮานอย-ลาวไก-ซาปา-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก


BT-VN05_SL

฿11,900

ราคาเริ่มต้น

เวียดนาม
ดูรายละเอียด
มหัศจรรย์..ฟานซีปัน ซาปา บินแอร์เอเชีย
จำนวนวัน
4 วัน 3 คืน
เดินทาง
พ.ค. - ก.ย.

กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา- ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ชมน้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา - ฮานอย


BT-VN061_FD

฿12,900

ราคาเริ่มต้น

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นจาก Imagine Tour Service

เพียงแค่คุณกรอกอีเมลแล้วกดส่งพร้อมรับ โปรโมชั่นดี ๆ อีกมากมาย
กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง